Boračko – invalidska zaštita

Rad sa strankama: 08 – 14 časova
Kancelarija: Kula, Lenjinova 11
Opštinska uprava, kancelarija br.3
Broj telefona: 025/751-148
Referent: Nataša Spasić

SPISAK DOKUMENTACIJE ZA PROGRAME O PRAVIMA BORACA, INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca
(„Sl. list SRJ“ br. 24/98, 29/98 i 101/05)

Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida (RVI) – crveni rub

Uz zahtev podneti:
– uverenje o ranjavanju,
– medicinske nalaze iz perioda ranjavanja,
– nove medicinske nalaze,
– dokaz o jugoslovenskom državljanstvu iz perioda ranjavanja,
– fotokopija lične karte,
– uverenje o prebivalištu,
– uverenje da nije krivično osuđivan za dela koja predstavljaju smetnju za ostvarivanje svojstva RVI,
– po potrebi druga dokazna sredstva.

Zahtev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida (MVI) – crveni rub

– uverenje o otpuštanju iz vojske Srbije (Jugoslavije),
– zdravstveni karton,
– uverenje o ranjavanju,povređivanju, zadobijanju bolesti
– medicinske nalaze iz perioda ranjavanja, povređivanja, zadobijanja bolesti
– nove medicinske nalaze,
– dokaz o jugoslovenskom državljanstvu iz perioda ranjavanja,
– fotokopija lične karte,
– uverenje o prebivalištu,
– uverenje da nije krivično osuđivan za dela koja predstavljaju smetnju za ostvarivanje svojstva MVI,
– po potrebi druga dokazna sredstva.

Produženje svojstva vojnog invalida – žuti rub ( po službenoj dužnosti )
– nove medicinske nalaze.

Dodatak za negu i pomoć
– zahtev
– izveštaj lekara specijaliste o potrebi za tuđom negom i pomoći,

Ortopedska pomagala
– zahtev
– nalaz lekara specijaliste o potrebi za ortopedskim pomagalom.

Naknada razlike zarade za vreme privremene sprečenosti za rad

– zahtev
– ugovor o radu,
– potvrdu poslodavca o zaposlenju,
– obračun zarade za vreme privremene sprečenosti za rad,
– izveštaj lekara o trajanju sprečenosti za rad,
– pojedinačni kolektivni ugovor
– fotokopija tekućeg računa

Borački dodatak

– zahtev
– ugovor o radu,
– potvrdu poslodavca u kojoj treba navesti da zaposleni radi sa punim radnim vremenom i navesti iznos primljene zarade ( obrazac potvrde preuzeti u uslužnom centru )
– fotokopija tekućeg računa.

Naknada za vreme nezaposlenosti

– zahtev
– uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti,
– fotokopiju radne knjižice,
– fotokopiju evidencionog kartona NSZ,
– od Poreske uprave pribaviti uverenje da li je podnosilac zahteva obveznik poreza i dopirnosa na katastarski prihod ili se duži prihodom od samostalne delatnosti, odn. da li član njegovog domaćinstva plaća za njega poreze i doprinose Fondu PIO zemljoradnika,
– uverenje nadležnih fondova PIO zaposlenih, samostalnih delatnosti, zemljoradnika o ostvarivanju prava na penziju,
– uverenje Agencije za privredne registre o činjenici da li podnosilac zahteva obavlja registrovanu privrednu delatnosti,

Pravo na putničko motorno vozilo:

– zahtev
– mišljenje nadležnog lekara o potrebi za putničkim motornim vozilom.

Pomoć u slučaju smrti:

– zahtev
– izvod iz matične knjige umrlih,
– izjava dva svedoka da li je podnosilac zahteva živeo u zajedničkom domaćinstvu sa umrlim vojnim invalidom,odnosno da li se o umrlom starao u toku poslednje godine njegovog života

Porodična invalidnina:

a) po osnovu umrlog vojnog invalida:
– izvod iz matične knjige umrlih,
– izvod iz matične knjige venčanih,
– uverenje o prebivalištu,
– uverenje o državljanstvu.

b) po osnovu palog borca (kada su podnosioci zahteva roditelji)
– uverenje o pogibiji,
– izvod iz knjige venčanih,
– uverenje o prebivalištu,
– dokaz da je poginuli bio jugoslovenski državljanin u vreme pogibije,
– po potrebi drugi dokazi .

c) po osnovu palog borca (kada su podnosioci zahteva supruga i deca)
– uverenje o pogibiji,
– izvod iz knjige venčanih,
– uverenje o prebivalištu,
– izvod iz knjige rođenih za decu,
– ako su stariji od 15 godina potvrda škole o upisu školske godine,
– dokaz da je poginuli bio jugoslovenski državljanin u vreme pogibije,
– po potrebi drugi dokazi.

U slučaju smrti korisnika prava uz obaveštenje o smrti vojnog invalida dostaviti:

– izvod iz matične knjige umrlih.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica
(„Sl. glasnik RS“ br. 54/89 i 137/04)

Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje

– uverenje Službe za katastar nepokretnosti o visini katastarskog prihoda za prethodnu godinu,
– uverenje nadležnih fondova PIO o o činjenici da li podnosilac zahteva prima penziju, odnosno o visini penzije za predhodnu godinu,
– uverenje Agencije za privredne registre o činjenici da li podnosilac zahteva obavlja privrednu delatnost,
– izjava dva svedoka o broju i sastavu članova domaćinstva,
– ukoliko domaćinstvo čine deca, dostaviti potvrde od škole o upisu školske godine,
– drugo….

Dodatak za negu

– zahtev
– izveštaj lekara o zdravstvenom stanju podnosioca zahteva i potrebi za tuđom negom,

Povećanje MNP (mesečnog novčanog primanja) po osnovu samohranosti

– dokaz da podnosilac zahteva u domaćinstvu nema članove uže porodice (bračni drug i deca) i roditelje sposobne za privređivanje, niti ima članove uže porodice i roditelje koji imaju ličnih prihoda ili prihoda od imovine,

Naknada troškova smeštaja u ustanovu socijalne zaštite (zahtev podnose samo korisnici dodatka za negu i povećanja mesečnog novčanog primanja po osnovu samohranosti)

– dokaz o boravku u ustanovu socijale zaštite,

Porodični dodatak (zahtev podnose samo korisnici porodične invalidnine po osnovu umrlog supruga kome je pripadao dodatak za negu i pomoć drugog lica)

– uverenje Službe za katastar nepokretnosti o visini katastarskog prihoda za prethodnu godinu,
– uverenje nadležnih fondova PIO o o činjenici da li podnosilac zahteva prima penziju, odnosno o visini penzije za predhodnu godinu,
– uverenje Agencije za privredne registre o činjenici da li podnosilac zahteva obavlja privrednu delatnost,
– izjava dva svedoka o broju i sastavu članova domaćinstva,
– ukoliko domaćinstvo čine deca, dostaviti potvrde od škole o upisu školske godine,
– drugo….

Naknada pogrebnih troškova

– zahtev
– račun pogrebnog preduzeća o visini troškova sahrane i licu koje ih je snosilo,
– dokaz da nije traženo pravo ostvareno po drugom pravnom osnovu,

Pomoć u slučaju smrti

– zahtev
– izvod iz matične knjige umrlih,
– izjava dva svedoka da je sa umrlim korisnikom MNP živeo u zajedničkom domaćinstvu,

Zakon o pravima boraca i vojnih invalida
(„Sl. list SAPV“ br. 19/85, 22/85, 31/86, 32/88, 15/89, 1/90, 9/90 i 37/90)

Povećanje mesečnog novčanog primanja po osnovu samohranosti

– dokaz da su članovi porodice podnosioca zahteva (bračni drug i roditelji) nesposobno za rad i nemaju prihoda ni po kakvom osnovu i to :
– za lica starija od 60 godina /muškarci/ odnosno 55 godina /žene/ fotokopiju lične karte,
– za decu,ukoliko se školuju potvrda od škole o upisu u školsku godinu,
– za ratnog vojnog invalida od 1 do 6 grupe, rešenje o priznatom svojstvu RVI,
– za invalide rada, rešenje nadležnog Fonda PIO o utvrđenoj nesposobnosti za rad,
– drugo …

Povećanje mesečnog novčanog primanja po osnovu vezanosti za postelju

– zahtev
– nalaz lekara specijaliste o zdravstvenom stanju podnosioca zahteva,

Zakon o pravima civilnih invalida rata
(„Sl. glasnik RS“ br. 52/96)

Zahtev za priznavanje svojstva civilnog invalida rata

– podneti pisani dokaz o nastanku telesnog oštećenja iz tog perioda
– dokaze potrebne za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

Član porodice civilnog invalida rata i civilne žrtve rata ostvaruje pravo na mesečno novčano primanje i naknadu pogrebnih troškova pod uslovima predviđenim
Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica („Sl. glasnik RS“ br. 54/89 i 137/04).

Kadrovačka pomoć

– potvrdu vojnog odseka o služenju vojnog roka,
– fotokopija lične karte,
– uverenje o nezaposlenisti Nacionalne agencije za zapošljavanje,
– potvrda Centra za socijalni rad da podnosilac zahteva i članovi domaćinstva ne primaju socijalnu pomoć,
– potvrda nadležnih fondova PIO zaposlenih, samostalnih delatnosti i zemljoradnika da ne primaju penziju,
– potvrdu Agencije za privredne registre da podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva ne obavljaju privrednu delatnost,
– uverenje Službe za katastar nepokretnosti o visini kat. prihoda,
– izvod iz matične knjige rođenih za decu.

Oslobađanje od uvoznih dažbina na uvoz putničkih automobila

– fotokopija lične karte.