Služba organa Opštine Kula

Služba organa opštine Kula – Opštinsko veće, skupština opštine i predsednik opštine

Rukovodilac Službe organa Opštine: 
Telefon: 025/751-115
Pisarnica – poslovi:
– Prijem zahteva za Skupštinu opštine i radna tela Skupštine opštine,
– Pružanje informacija o radu Skupštine opštine Kula i njenih radnih tela,
– Prijem podnesaka i ostalih pismena od javnih preduzeća i ustanova, odbornika, političkih stranaka, građana koji se odnose na slobodan pristup informacijama od javnog značaja iz delokruga rada Skupštine opštine Kula i njenih radnih tela,
– Prijem zahteva od strane zainteresovanih lica za objavljivanje u „Sl. listu opštine Kula“
– Prijem zahteva i ostalih pismena upućenih predsedniku opštine i Opštinskom veću,
– Prijem zahteva od strane zainteresovanih lica koji se odnose na slobodan pristup informacijama od javnog značaja iz delokruga rada predsednika opštine i Opštinskog veća,
– Prijem žalbi na prvostepena rešenja iz delokruga rada Opštinske uprave.

Služba organa opštine Kula obavlja sledeće poslove:

– stručne i organizacione poslove za sazivanje, pripremu i održavanje sednica Skupštine opštine i radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća, stručnih radnih tela predsednika opštine i radnih i drugih sastanaka predsednika opštine,
– stručno obrađuje akte usvojene na sednicama Skupštine opštine i radnih tela Skupštine opštine i akata koja donosi  predsednik opštine i  Opštinsko veće,
– stručno obrađuje  tekstove predloge  odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine,
administrativne i stručne poslove koji se odnose na predstavke i predloge građana,
– pruža pomoć odbornicima u izradi predloga koje podnose Skupštini opštine i njenim telima i pribavlja odgovore na odbornička pitanja,
– poslove protokola za potrebe Skupštine opštine, predsednika opštine i Opštinskog veća,
– poslove informisanja o radu Skupštine opštine i radnih tela Skupštine, predsednika opštine i radnih tela predsednika opštine i Opštinskog veća,
– zapisničke poslove za Skupštinu opštine i radna tela Skupštine, predsednika opštine i radna tela  predsednika opštine i Opštinsko veće,
– poslove uređivanja i izdavanja «Službenog lista opštine Kula»,
– kancelarijsko administrativne, manipulativne i operativne poslove za potrebe lica koje bira, imenuje ili postavlja Skupština opštine i predsednik opštine, poslove na telefonskoj centrali, faksu i e-mail korespondecija,
– analitičke, stručne, administrativne i druge poslove koje joj poveri Skupština opštine, predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave.