Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула

Руководилац одељења Мирјана Обрадов

Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула обавља следеће послове:

– утврђивања и наплате пореза и других изворних јавних прихода из јавноправног односа који су у надлежности општине;
– води регистар обвезника изворних прихода општине у електронској форми, врши идентификацију нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података као и чињеница до којих долази на основу расположиве документације;
– води пореско књиговодство за изворне јавне приходе;
– врши канцеларијску контролу ради провере тачност, потпуност и усклађеност са законом, односно другим прописом података исказаних у пореској пријави, рачуноводственим извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника и теренску контролу ради провере законитости у раду и правилност испуњавања обавеза од стране пореских обвезника;
– врши обезбеђење наплате изворних јавних прихода, редовну и принудну наплату изворних јавних прихода;
– одлучује о захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
– води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку;
– и остале стручне, административне и друге послове које му повери Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Начелник општинске управе

  1. Послови пореске евиденције и утврђивања локалних јавних прихода
  2. Послови пријема пореских поднесака и информисања грађана
  3. Инспекција канцеларијске контроле
  4. Пореско-правни послови
  5. Послови наплате изворних прихода
  6. Послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања
  7. Послови пријема пореских поднесака, информисања грађана и уношење пореских пријава