Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine

Slavka Kočonda
025/751-123

Od izdavanja lokacijske dozvole do dobijanja upotrebne dozvole podnose se pet zahteva:

1. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole
Kopija plana parcele -original (Služba za katastar nepokretnosti Kula), koja nije starija od 6 meseci
Izvod iz katastra podžemnih instalacija -original (Služba za katastar nepokretnosti Kula), koji nije stariji od 6 meseci
Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa u skladu sa članom 135.Zakona o planiranju i izgradnji: izvod iz lista nepokretnosti -original (Služba za katastar nepokretnosti Kula), koji nije stariji od 6 meseci
Republička administrativna taksa (primalac Republika Srbija), u iznosu od 680,00 dinara na broj žiro računa: 840-742221843-57 poziv na broj: 97 26-218
Naknadu stvarnih troškova izdavanja lokacijske dozvole investitor reguliše u JP „Zavod za urbanizam Kula-Odžaci“ Kula

Rešenje o lokacijskoj dozvoli
Rešenje o lokacijskoj dozvoli prestaje da važi ako investitor u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja o lokacijskoj dozvoli ne podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

2. ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole
Lokacijska dozvola
Idejni projekat ili glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o tehničkoj kontroli
Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa u skladu sa članom 135.Zakona o planiranju i izgradnji: izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti Kula), koji nije stariji od 6 meseci
Potvrda JP „Zavod za izgradnju“ Kula, kao dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
Dokazi navedeni u lokacijskoj dozvoli
Republička administrativna taksa (primalac Republika Srbija), u iznosu od 910,00 dinara na broj žiro računa: 840-742221843-57 poziv na broj: 97 26-218

Rešenje o građevinskoj dozvoli
Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

3. PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA OBJEKTA

Prijava početka građenja objekta
Prijava sadrži datum početka i rok završetka građenja, odnosno izvođenja radova

4. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI IZGRAĐENIH TEMELJA

Izjava o završetku izrade temelja
Građevinska dozvola
Geodetski snimak izgrađenih temelja
Glavni projekat overen od strane Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko – pravne poslove
Republička administrativna taksa (primalac Republika Srbija), u iznosu od 1320,00 dinara na broj žiro računa: 840-742221843-57, poziv na broj: 97 26-218.

Potvrda o usaglašenosti izgrađenih temelja

5. ZAHTEV ZA OBRAZOVANJE KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA I
IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

Zahtev za obrazovanje komisije za tehnički pregled objekta i izdavanje upotrebne dozvole
Građevinska dozvola
Prijava početka građenja objekta
Potvrda o usaglašenosti izgrađenih temelja
Potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta (RGZ Služba za katastar nepokretnosti Kula)
Potvrda o postojanju pretplatničkog odnosa, izdata od strane nadležne Elektrodistribucije
Stručni nalaz ispitivanja električne instalacije, urađen od strane ovlašćenog lica upisanog u odgovarajući registar
Idejni projekat ili glavni projekat potvrđen i overen od strane izvođača radova i nadžornog organa, da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju iz glavnog projekta (radi uvida) ili projekat izvedenog objekta
Dokazi, odnosno saglasnosti navedeni u građevinskoj dozvoli
Republičku administrativnu taksu (primalac Republika Srbija), u iznosu od 680,00 dinara na broj žiro računa: 840-742221843-57 poziv na broj: 97 26-218

Rešenje o upotrebnoj dozvoli

6. UKNJIŽBA

Za uknjižbu izgrađenog objekta, nakon dobijanja rešenja o upotrebnoj dozvoli, sa pečatom pravnosnažnosti, izdatog od strane Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, obratiti se RGZ Službi za katastar nepokretnosti Kula.

 

OBRASCI ZA IZGRADNJU OBJEKTA