Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj obavlja sledeće poslove:

– Promociju Opštine Kula u zemlji i inostranstvu kao povoljnog mesta za ulaganje, poslovanje i život
– internet marketing, izrada promotivnih materijala, posete sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti privrede.
– Formiranje i ažuriranje baza podataka od interesa za lokalni ekonomski razvoj (privrednika i preduzetnika, raspoloživih greenfield i brownfield lokacija, udruženja građana i poljoprivrednika)
– Upravljanje projektima (priprema, apliciranje i sprovođenje lokalnih i regionalnih razvojnih projekata u skladu sa definisanim strateškim planovima za opštinu Kula, redovna komunikacija za potencijalnim međunarodnim i domaćim donatorima, istraživanje mogućnosti za finansiranje razvojnih projekata za Javna preduzeća, škole, predškolsku ustanovu i NVO na teritoriji opštine Kula)
– Strateško planiranje (koordinacija i aktivno učešće u procesu izrade strateških dokumenata razvoja, razrada i sprovođenje akcionih planova, implementacija usvojenih strateških dokumenata posebno iz oblasti ruralnog razvoja, periodična evaluacija sprovođenja strateških dokumenata razvoja)
– Informisanje potencijalnih investitora i postojećih privrednika o uslovima za poslovanje, mogućnostima za ulaganje, raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i nacionalnom nivou.
– Privlačenje novih domaćih i stranih investicija(promocija potencijala i raspoloživih greenfield i brownfield lokacija, pomoć potencijalnim investitorima oko dobijanja informacija o raspoloživom zemljištu, nepokretnostima, strukturi radne snage, visini lokalnih poreza i olakšicama, dobijanja dozvola, priprema dokumentacije za uspostavljanje instrumenata LER-a, predlaganje stimulativnih mere za otvaranje novih malih i srednjih preduzeća i privlačenje investicija, predlaganje mera za pojednostavljenje procedura i skraćivanje rokova za dobijanje dozvola za investitore) i podrška poslovanju i razvoju već realizovanih investicija (stalni kontakti sa predstavnicima domaćih i stranih investitora, informisanje o raspoloživim konkursima i pomoć u apliciranju, pružanje stručne tehničke podrške itd.)
– Saradnju sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, koordinacija njihovih aktivnosti – Pripremanje i praćenje realizacije projekata u vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem.
– Saradnju sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – informisanje poljoprivrednika i udruženja poljoprivrednika o mogućnostima korišćenja regionalnih, nacionalnih i međunarodnih fondova za dobijanje kredita i subvencija, pomoć u pripremi dokumenatacije prilikom konkurisanja, edukacija, pomoć pri povezivanju i umrežavanju.
– Promociju lokalnog ruralnog razvoja
– Podrška MSP sektoru i preduzetnicima – redovno pružanje stručne podrške lokalnim privrednicima, priprema dokumentacije za dobijanje start up kredite i bankarske garancija itd., saradnja sa udruženjima preduzetnika, i aktivnosti na planu njihovog jačanja i umrežavanja, osmišljavanje lokalnih programa podrške privredi (bespovratna sredstva, start up krediti, subvencija kamatnih stopa na kredite komercijalnih banaka, obuke itd.)
– Podsticanje zapošljavanja-priprema i podrška nezaposlenih lica za samozapošljavanje kroz obuku i savetodavne aktivnosti itd
– Praćenje zakonske regulative Kancelarija obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.