Обједињена процедура

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове Општине Кула. 

 

ИЗДАТА ДОКУМЕНТА

Контакт особе за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре:
Славка Срдић: ssrdic@kula.rs  025-751-138
Моника Дурковић: mdurkovic@kula.rs  025-751-138


blueЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

Документи - закључци у поступку издавања употребних дозвола

blueГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Документи - закључци у поступку издавања грађевинских дозвола


blueУПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Документи - закључци у поступку издавања употребних дозвола

blueРЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 154.

Документи - закључци у поступку издавања решења по члану 145

Захтев за издавање информације о локацији
Списак лица којима су донета решења о озакоњењу објеката 2016 године

ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

sematski-prikaz-objedinjene-procedure