Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

0

Грађевинско земљиште се отуђује  ради изградње, а рок привођења намени је три године од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

У оквиру индустријске  зоне дозвољена је градња свих привредних објеката, складишних простора, услужних делатности, инфраструктурних и других објеката који су компатибилни са делатностима у окружењу. Максимална спратност за пословне објекте-управа и администрација је П+3+Пот, а за производне, складишне и друге пратеће објекте спратност није ограничена, већ је условљена технологијом.Објекти могу имати подрумске и сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Максимални индекс заузетости је 70%. Максимални индекс изграђености је 2,1. Минимална заступљеност озелењених површина без паркинга за парцеле веће од 5ха износи 30%.

Текст Јавног огласа можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.