Саопштење за јавност и позив за ванредно подношење предлога годишњих програма организација у области спорта

0

Саопштење за јавност и позив за ванредно подношење предлога годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије општине Кула за 2019.годину

             Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити за финансирање годишњих програма организација у области спорта са територије општине Кула за 2019.годину износи 18.000.000,00 динара.

Предлог програма могу поднети све организације у области спорта са територије општине Кула.

Подносилац програма мора да испуни следеће критеријуме:

 1. буде регистрован у складу са законом;
 2. буде уписан у националну евиденцију у складу са законом;
 3. да је спортска организација члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза;
 4. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 5. да има седиште на територији општине Кула и да првенствене утакмице као домаћин, игра у спортском објекту који се налази на територији општине Кула, изуев уколико на територији општине Кула не постоји одговарајући спортски објекат;
 6. да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 7. да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 8. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 9. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 10. да располаже капацитетима за реализацију програма.

Подносилац програма не може:

 1. да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. да има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 3. да буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Подносиоцу програма неће се одобрити финансирање програма у поступку доделе средстава, ако:

 1. је био у конфликту интереса;
 2. је намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
 3. је покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из буџета општине Кула за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма.

Организација у области спорта са територије општине Кула доставља предлог годишњих програма на попуњеном обрасцу 1 Апликационог формулара „Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2019 години

Након разматрања поднетих програма, Спортски савез Србије, Спортски одбор за општину Кула утврђује предлог расподеле финансијских средстава на основу кога, Председник општине доноси решење, против кога се може покренути управни спор. Предмет управног спора не може бити износ добијених средстава.

Са носиоцем одобреног програма Председник општине Кула закључује уговор о реализовању програма којим се регулишу међусобна права и обавезе

Пријавa се подноси на Обрасцу 1, Апликациони формулар – Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2019 години, који се може преузети  на интернет старници општине Кула: www.kula.rs а која се предаје на Писарници Општине Кула до 16.09.2017. године у 14:00 часова у затвореној коверти,  на адресу:  Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2019 години

СПОРTСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Спортски  одбор за општину Кула

Овде можете преузети АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Поделите

Коментари су затворени.