Održana peta sednica Skupštine opštine Kula

0

Dana 27. juna 2019. godine, održana je peta sednica Skupštine opštine Kula, na kojoj se pred odbornicima našlo sedamnaest tačaka dnevnog reda. Na početku sednice, odbornik Marko Košutić, izabran sa izborne liste „Pokret obnove Kraljevine Srbije – Marko Košutić“, podneo je ostavku na mandat odbornika iz ličnih razloga, nakon čega mu je utvrđen prestanak mandata odbornika. Odbornici su doneli Poslovnik o radu Skupštine, a zatim i Odluku o Opštinskoj upravi i o mesnim zajednicama. Nakon toga, usledilo je donošenje Odluka o: komunalnim delatnostima, o upravljanju grobljima, sahranjivanju i obavljanju pogrebne delatnosti, o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini opštine, o korišćenju, raspolaganju i upravljanju pokretnim stvarima u javnoj svojini, o otuđenju i davanju u zakup i pribavljanju građevinskog zemljišta, o davanju u zakup poslovnog prostora, o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata na javnim površinama, o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine. Poslovnik i sve Odluke su donete radi usaglašavanja sa Zakonom i Statutom opštine Kula.

1 (2)

Nakon Odluka, odbornici su doneli i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Kula za 2019. godinu. Uvodničar, po ovoj tački dnevnog reda, Goran Krupljanin, predsednik Komisije za izradu pomenutog programa je upoznao odbornike sa činjenicom da u kulskoj opštini ima ukupno 43.192 hektara poljoprivrednog zemljišta, od toga je obradivo 41.045ha i neobradivo 2.146ha. Ove godine, na osnovu zakupa, u budžet bi po ovom osnovu trebalo da se slije oko 100 miliona dinara. Skupština opštine je nakon kraćih diskusija usvojila izveštaje o radu ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2018. godinu – Doma kulture Ruski Krstur, Doma kulture Crvenka, Kulturnog centra Kula, Sportskog centra Crvenka, Turističke organizacije opštine Kula, zatim je usvojeni i Statut Turističke organizacije opštine Kula. Na kraju sednice odbornici su glasali o kadrovskim rešenjima: obrazovanju Komisije za planove, o razrešenju i imenovanju sekretara Opštinske izborne komisije, razrešenju i imenovanju predsednika i članova radnih tela Skupštine, prestanku funkcije direktora Kulturnog centra i Rešenju o imenovanju direktora ove ustanove, razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora ustanova čiji je osnivač opština i razrešenju i imenovanju školskih odbora.

Podelite

Komentari su zatvoreni.