Јавни позив за учешће у Националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу

0

Јавни позив за учешће у Националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години

Увод и предмет

Министарство државне управе и локалне самоуправе (Министарство) и Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) упућују јавни позив за избор најбоље праксе у области примене принципа добре управе на локалном нивоу намењен градовима, општинама и градским општинама који су у 2018. години највише допринели развоју и примени принципа добре управе на својој територији.

Јавни позив упућује се у складу са активностима предвиђеним Пројектом „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који спроводе Министарство и СКГО у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ (Програм Swiss PRO), који подржава Влада Швајцарске, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). На овај начин, Министарство, СКГО и УНОПС – Програм Swiss PRO, желе да кроз промоцију најбољих пракси и представљање остварених резултата на локалном нивоу, промовишу даљи развој принципа добре управе у раду локалних власти.

Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом праксом у примени принципа добре управе, по овом јавном позиву износе 12.000,00 УСД. Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 3.000,00 УСД .

Предвиђена награда представља вид финансијске подршке за унапређење добре управе, односно спровођење активности или прибављање добара и услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије. Износ и намена финансијских средстава ће се дефинисати уговором између добитника награде и СКГО као спроводиоца пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, у оквиру којег је успостављен наградни фонд.

Учесници

Право учешћа на националном такмичењу имају градови, општине и градске општине (у даљем тексту: учесници) у складу са процедуром прописаном у овом Јавном позиву и уз достављање адекватне пратеће документације.

Области унапређења примене принципа добре управе на локалном нивоу

Годишња награда за најбољу праксу додељује се у следеће четири области:

1) Ефикасност и делотворност:

• Примери праксе реформе локалних административних поступака (нпр. усаглашавање административних поступака са моделима МДУЛС и СКГО; скраћивање рокова административног поступања);
• Примери унапређења ефикасности и доступности услуга локалне самоуправе (нпр. јединствено место за пружање информација и пријем захтева странака; модерни услужни центри ЛС; систем за брзе одговоре; примена е-ЗУП-а);
• Примери из праксе којима је обезбеђено праћење рада и ефикасности локалне управе (нпр. праћење рокова у којима поступа локална управа; праћење броја и фрекветности услуга локалне самоуправе; механизми за истраживање и анализу оцена рада локалне управе, служби, организација и предузећа; спровођење анализе оцена рада органа ЈЛС и предлога грађана за унапређење рада);
• Примери међуопштинске сарадње који за резултат имају унапређење ефикасности и делотворности у спровођењу надлежности локалне самоуправе.

2) Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе:

• Примери правовременог, разумљивог и садржајног информисања грађана о раду локалне самоуправе и темама од значаја за грађане града/општине/градске општине и/или иновативних видова комуникације са грађанима и јавношћу (нпр. модерни и садржајни интернет портали локалне самоуправе и обим и садржај доступних информација; комуникација путем друштвених мрежа; апликације за комуникацију са грађанима);
• Примери укључивања јавности у доношење важних локалних одлука, програма, планова и мера (нпр. учешће јавности у изради локалних планова развоја; учешће привреде у дефинисању локалних мера које утичу на њен положај; укључивање младих у дефинисање локалних омладинских политика и мера; укључивање припадника друге специфичне локалне заједнице/групе или мањинске заједнице у дефинисање локалних политика које се односе на њу);
• Примери омогућавања учешћа јавности у изради и праћењу буџета (нпр. спровођење јавне расправе током припреме локалног буџета, посебно у области капиталних инвестиција; доступност буџета, ребаланса, завршних рачуна, извештаја ДРИ, стања локалног јавног дуга на интернет порталу ЛС; доступност периодичног (дневног, недељног) прегледа стања/реализације локалног буџета);
• Примери локалних механизама и мера путем којих је омогућено грађанима да оцењују рад органа локалне самоуправе и упућују предлоге за унапређења њиховог рада;
• Примери транспарентног управљања пословима локалне самоуправе (нпр. доступност информација о поступцима јавних набавки; отвореност конкурса којима се додељују средства, попуњавају радна места и/или додељује јавна својина у закуп);
• Примери активног укључивања локалне заједнице, посебно месних заједница и организација цивилног друштва у процесу усвајања јавних политика на локалном нивоу и спровођење локалних мера и пројеката.

3) Одговорност и владавина права:

• Примери заокруженог институционалног оквира за управљање развојем на локалном нивоу (нпр. постојање и усаглашеност кључних докумената јавних политика и развојног планирања на локалном нивоу и механизама за њихову реализацију, праћење и анализу њиховог ефекта; усклађеност садржине кровног планског документа и секторских стратегија са категоријама програмског буџета);
• Примери одговорног управљања локалном јавном својином (нпр. постојање свеобухватног пописа имовине и уписа права својине у корист ЈЛС; вођење евиденција о вредности имовине у ЛС и код Дирекције за имовину; примери друштвено одговорног располагања са имовином ЛС – ревитализација и пренамена објеката ЛС и њихово ангажовање за потребе локалне заједнице и различитим областима, посебно за друштвено угрожене групе или подстицај економском и другом развоју ЛС);
• Примери одговорног спровођења поступка одобравање средстава за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва/удружења (нпр. кроз утврђивање јавног интереса за суфинансирање; транспарентну и инклузивну конкурсну процедуру; успостављање механизама за праћење и евалуацију пројеката који се суфинансирају);
• Примери адекватног поступања по препорукама и другим актима независних државних и локалних органа и тела;
• Примери активног спровођење локалних антикорупцијских политика (нпр. припрема, усвајање и спровођење локалног плана за борбу против корупције; посебни механизми и мере за превенцију потенцијалне корупције).

4) Равноправност и одсуство дискриминације:

• Примери праксе успостављања и примене антидискриминативних мера и превенције сваке врсте дискриминације у раду локалне управе;
• Примери из праксе путем којих је обезбеђена равноправна употреба језика и писма националних мањина;
• Примери успостављања и деловања локалних механизама и мера за развој и унапређење родне равноправности (нпр. функционисање локалних механизама за родну равноправност; спровођење родног одговорног буџетирања; локални пројекти који су усмерени на унапређење положаја жена и мушкараца);
• Примери партнерства са организацијама цивилног друштва у спровођењу локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама;
• Примери локалних мера социјалне инклузије, посебно социјалне инклузије и унапређења положаја Рома и Ромкиња;
• Примери обезбеђивања и унапређења приступачности услуга локалне самоуправе особама са инвалидитетом, старијим суграђанима, мајкама са малом децом и сл.

ИВ. Критеријуми и поступак оцењивања и награда

Учесници кандидују своје примере најбоље праксе, по сопственом избору, за одабрану област и не морају да се ограничавају на примере  који су дати само као илустрација.

Учесници могу поднети једну пријаву најбоље праксе за једну област, а могу конкурисати за више области (максимално 4 пријаве, у свакој области по једна) с тим што ће бити награђени само у једној од њих.

За сваку област подноси се посебна пријава.
Пристигле пријаве ће оцењивати конкурсна комисија коју ће чинити представници: Министарства, СКГО, УНОПС – Програм Swiss PRO. Донатор, Влада Швајцарске, преко Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) учествоваће у избору у функцији посматрача. Приликом одлучивања о пријавама конкурсна комисија ће се посебно руководити следећим критеријумима:

Критеријум Максималан број бодова
1. Релевантност предлога – у односу на тему/област на коју се односи и у односу на примену одговарајућих прописа Републике Србије и принципа доброг управљања у локалној самоуправи 10
2. Везу одређене праксе са стратешким документом и њену одрживост – постојање интерних правила, буџетског издвајања и одрживог институционалног оквира у вези са конкретном иницијативом 10
3. Обим промене коју предлог доноси и утицаја који остварује на локалном нивоу – друштвена вредност предложене праксе за локалну заједницу и утицај резултата и ефеката активности на унапређење рада локалне самоуправе, повећање квалитета њених услуга према локалној заједници и унапређење положаја крајњих корисника конкретне иницијативе и др. 35
4. Иновативност праксе – иновативност и оригиналност предложеног примера 10
5. Применљивост предлога – могућност примене конкретне праксе у другим градовима и општинама 15
6. Степен учешћа грађана/цивилног сектора – укључивање грађана и цивилног сектора у иницирању и развијању предлога 10
7. Интеграција хоризонталних тема – утицај праксе на унапређење људских и мањински права, социјалне инклузије, родне равноправности, положаја младих и др. 10

Важан аспект у оцењивању ће подразумевати и изворе/средства верификације које је потребно приложити у циљу потврде успешности одређене праксе спровођења принципа добре управе, како је наведено у пријавном формулару у тачки XИВ Пријавног формулара. Комисија задржава право да од учесника затражи додатне изворе верификације.

Након анализе пристиглих пријава и пратеће документације, Комисија за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години донеће одлуку о добитнику награде за сваку од наведених области.

Потребна документација

Пријава садржи попуњен пријавни формулар и пратеће прилоге/документацију који представљају изворе верификације спроведених активности и постигнутих резултата наведеног примера најбоље праксе.

Пријавни формулар, са пратећом документацијом, мора бити оверен и потписан од стране градоначелника, односно председника општине.

Пријава ће бити одбачена уколико није достављена у складу са захтевима, ако је непотпуна или је достављена после наведеног рока.

Рок за достављање пријава, објављивање одлуке Комисије и додела награда

Рок за достављање пријава је 15. јануар 2019. године.

Одлука Комисије о добитницима награда (по један град, општина или градска општина за сваку од области) биће објављена на веб-страницама: МДУЛС (www.mduls.gov.rs ), СКГО (www.skgo.org ) и Програма Swiss PRO (www.swisspro.org.rs) до 8. фебруара 2019. године.

Додела награда ће бити организована у фебруару 2019. године. године, о чему ће учесници јавног позива и јавност бити накнадно обавештени.

Адреса за достављање пријава и Контакт

Пријаве са пропратном документацијом се могу доставити:

1. путем електронске поште на адресу: milica.pavlovic@mduls.gov.rs
2. лично или путем поште на адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Бирчанинова 6
11000 Београд

са назнаком: КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ У ПРИМЕНИ ПРИНЦИПА ДОБРЕ УПРАВЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У 2018. ГОДИНИ

Сва евентуална питања учесници јавног позива могу доставити на наведену адресу електронске поште.

Поделите

Коментари су затворени.