Додела средстава пројектима удружења у области економског оснаживања жена на селу

0

Предмет јавног конкурса је додела финансијских средстава Министарства у 2018. години за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена на селу, које спроводе удружења као добровољне, невладине и недобитне организације, а који су од јавног интереса.

С обзиром на то да жене које живе у сеоским подручјима чине једну од најрањивијих група у погледу једнаких могућности остваривања људских права у свим областима јавног и приватног живота, од могућности да равноправно учествују на позицијама моћи и одлучивања у држави, заједници и породици, до приступа здравственим, образовним, социјалним и другим услугама, финансијама и другим ресурсима и наслеђивања газдинстава и друге имовине, општи циљ овог јавног конкурса односи се на побољшање економског положаја и статуса жена на селу.

Средства за овај конкурс, у укупном износу од 3.000.000,00 (словима: три милиона) динара, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, број 113/17).

Максимални износ који се може потраживати је 300.000,00 (словима: тристахиљада) динара.

Током реализације одобрених пројеката Министарство ће вршити контролу и процењивање спровођења прихваћених пројеката.

Министарство има право да захтева модификацију пројекта, као и закљученог уговора, а на основу редовних и ванредних извештаја о реализацији пројектних активности, као и у складу са расположивим буџетским средствима.

Заинтересована удружења, дужна су да Пријаве и предлоге пројеката доставе најкасније до 14. августа 2018. године у 15:30 часова.

Kонкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом организације) доставља се у једном штампаном примерку (као организована целина – повезана у фасцикли), са истоветном документацијом наснимљеном на CD-у и достављеној у затвореној коверти поштом на адресу Министарства или лично предатој у затвореној коверти у писарници републичких органа. На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу удружења. Конкурсну доментацију доставити на следећу адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
ул. Немањина 22-26, VI спрат
Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности са назнаком: За КОНКУРС 2018.
ТЕМА: ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА НА СЕЛУ
(НЕ ОТВАРАТИ)

Документа можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.