Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа са окућницом

0

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.
Под сеоским кућама сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта и приградских насеља. Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.
Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају:
– супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана
– ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом.

Учесници конкурса морају испуњавати следеће услове у тренутку подношења пријаве на Конкурс:
1. да један од супружника /ванбрачних партнера није старији ид 40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс
2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине
3. супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана у моменту подношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота (у складу са Законом);
4. да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс.
6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности.
7. да грађевинска вредност предметне непокретности не прелази износ од 2.000.000,00 динара

Уз попуњен Образац пријаве потребно је доставити следећу обавезну документацију:
1. Фотокопију личне карте Учесника конкурса;
2. Фотокопију дипломе о стеченом образовању Учесника/учеснице конкурса
3. Доказ о држављанству Републике Србије Учесника конкурса (не старије од 6 месеци)
4. Доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса, не старији од месеца дана), односно оверену изјаву ванбрачних партнера и два сведока о постојању ванбрачне заједнице;
5. Доказ о радном односу Учесника/учеснице конкурса и то фотокопија пријаве на пензијско- инвалидско осигурање – М образац и фотокопија уговора о раду. Уколико је Учесник/учесница конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до дана истека рока за подношење пријава на Конкурс.
6. Доказ о стажу осигурања Учесника/учеснице конкурса и то потврду издату од стране надлежне организационе јединице Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж.
7. Оверену изјаву Учесника/учесница конкурса да не поседују у власништву или сувласништву непокретност (стамбени објекат,грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
8. Потврду Министарства финансија РС – Пореске управе да није било преноса права власништва или сувласништва на име Учесника/учесница Kонкурса;
9. Потврду издату од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности о непоседовању непокретности у месту пребивалишта Учесника/учесница конкурса;
10. Извод из РГЗ – Службе за катастар непокретности за непокретност коју Учесници/учеснице конкурса предлажу за куповину;
11. Изјаву продавца/продаваца непокретности да је/су прихватио/ли услове Конкурса и да је/су сагласан/ни са истим;
12. Потврду о пребивалишту Учесника/учесница конкурса издату од стране МУП
13. Оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 10 година од дана потписивања уговора;
14. Оверену изјаву Учесника/учесница конкурса да они и продавци непокретности нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу

Пријаве на Конкурс ће се примати до 25 септембра 2018. године.

Текст конкурса

Образац пријаве

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

Поделите

Оставите одговор