Правилник о подстицајима за набавку нових машина и опреме за унапређење сточарске производње

0

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству, којим се ближе прописују врсте подстицаја, услови и начин остваривања права на подстицаје, као и образац захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ подстицаја по кориснику.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу
Подстицаји из овог правилника односе се на инвестиције у набавку нових машина и опреме:

– за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

– за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;

– којом се штити добробит животиња;

– за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;

– за производњу конзумних кокошијих јаја;

– за пчеларство.

Инвестиције за које се одобравају подстицаји дате су у Прилогу – Табела: Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

– физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

– предузетник;

– привредно друштво;

– земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

– средња школа;

– научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Лице остварује право на подстицаје ако:

– је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

– је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 100.000 динара;

– је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 50.000 динара.

Лице које испуњава опште услове из претходног члана остварује право на подстицаје ако:

– у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

– у зависности од врсте производње и предмета захтева за остваривање права на подстицаје на пољопривредном газдинству има:
(1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 крава,
(2) за инвестиције које се односе на производњу овчијег и козијег млека, објекат уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство,
(3) за инвестиције које се односе на пчеларство, од пет до 500 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину,
(4) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,
(5) за инвестиције које се односе на производњу конзумних кокошијих јаја, објекат уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе, а захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у року одређеним јавним позивом, на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у _____ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје у току једне календарске године. Захтев се може се поднети за један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити једну или више инвестиција из Табеле у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 1.500.000динара. Ако се захтев за остваривање права на подстицаје односи на инвестиције за производњу конзумних кокошијих јаја, највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

Правилник преузмите овде.

Извор: Агрофин

Поделите

Коментари су затворени.