Pravilnik o podsticajima za mlade poljoprivrednike

0

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

 1. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 2. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 3. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Pravo na podsticaj ima punoletni mladi poljoprivrednik, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, ukoliko je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) u godini koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs.

Na dan podnošenja prijave na konkurs poljoprivrednik mora da ima navršenih 18, a u kalendarskoj godini u kojoj podnose prijavu najviše 40 godina života.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

U Registru poljoprivrednika podnosilac zahteva treba da ima upisano:

 1. manje od 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru
 2. manje od 2 ha jagodičastog voća
 3. manje od 5 ha ostalog voća
 4. 0,2-100 ha grožđa
 5. 0,1-50 ha cveća
 6. manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom polju
 7. manje od 50 ha pod proizvodnjom aromatičnog i lekovitog bilja
 8. manje od 50 ha pod žitaricama, industrijskim, odnosno krmnim biljem
 9. do 19 mlečnih krava
 10. manje od 20 goveda
 11. manje od 150 ovaca, odnosno koza
 12. manje od 30 krmača
 13. manje od 100 tovnih svinja po turnusu
 14. manje od 4000 brojlera po turnusu
 15. manje od 400 tovnih ćurki po turnusu
 16. do 500 košnica

Kapaciteti zavise za koju vrstu podsticaja se prijava podnosi(biljna, stočarska, priplodna grla).

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na konkurs, koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu.

Uz prijavu na konkurs podnosilac dostavlja:

1) predračun za nabavku investicije, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na konkurs
2) izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem prijave na konkurs
3) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
5) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, prema mestu prebivališta podnosioca prijave na konkurs, da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
6) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
7) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca prijave na konkurs;
8) kopiju rešenja o upisu u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast vinogradarstva i vinarstva, za podsticaje koji se odnose na investicije vezane za proizvodnju grožđa.

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz prijavu na konkurs ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs treba da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 75% od iznosa odobrenih troškova,a najviše do 1.500.000,00 dinara po korisniku.

Kompletan pravilnik,prijavu i ostale dokumente, možete preuzeti ovde.

Podelite

Komentari su zatvoreni.