Правилник о подстицајима за младе пољопривреднике

0

Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то:

 1. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
 2. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
 3. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац, односно члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) у години која претходи години у којој подноси пријаву на конкурс.

На дан подношења пријаве на конкурс пољопривредник мора да има навршених 18, а у календарској години у којој подносе пријаву највише 40 година живота.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

У Регистру пољопривредника подносилац захтева треба да има уписано:

 1. мање од 0,5 хa под производњом биљака у заштићеном простору
 2. мање од 2 хa јагодичастог воћа
 3. мање од 5 хa осталог воћа
 4. 0,2-100 хa грожђа
 5. 0,1-50 хa цвећа
 6. мање од 3 хa производње поврћа на отвореном пољу
 7. мање од 50 хa под производњом ароматичног и лековитог биља
 8. мање од 50 хa под житарицама, индустријским, односно крмним биљем
 9. до 19 млечних крава
 10. мање од 20 говеда
 11. мање од 150 оваца, односно коза
 12. мање од 30 крмача
 13. мање од 100 товних свиња по турнусу
 14. мање од 4000 бројлера по турнусу
 15. мање од 400 товних ћурки по турнусу
 16. до 500 кошница

Капацитети зависе за коју врсту подстицаја се пријава подноси(биљна, сточарска, приплодна грла).

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на конкурс, који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања, за сваку календарску годину.

Уз пријаву на конкурс подносилац доставља:

1) предрачун за набавку инвестиције, не старији од 30 дана од дана подношења пријаве на конкурс
2) изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс
3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;
4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
5) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта подносиоца пријаве на конкурс, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
6) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;
7) извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на конкурс;
8) копију решења о упису у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује област виноградарства и винарства, за подстицаје који се односе на инвестиције везане за производњу грожђа.

Уверења и потврде које се достављају уз пријаву на конкурс не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Максимални износ подстицаја по кориснику је 75% од износа одобрених трошкова,а највише до 1.500.000,00 динара по кориснику.

Комплетан правилник,пријаву и остале документе, можете преузети овде.

Поделите

Коментари су затворени.