Ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na period od 30 godina.

(„Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18 od 20. aprila 2018. godine)

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kriterijumi za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, na period do 30 godina ima pravno lice koje:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
2) dostavi investicioni plan, koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

Ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije u smislu ove uredbe jesu sva ulaganja koja se odnose na preradu poljoprivredih proizvoda čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod ili novi proizvod, kao i ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja kao sirovinu koriste proizvode poreklom iz poljoprivrede i prerađivačke industrije.

Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora su prihvatljiva kao sastavni deo vertikalnog procesa integracije u poljoprivredi, odnosno koja su sastavni deo veće celine zajedno sa stočarskom proizvodnjom, odnosno sa drugim vidovima poljoprivredno-prerađivačke delatnosti.

Proizvodnja energije na ovaj način je prihvatljiva kao dopunska delatnost predviđenog investicionog ulaganja ukoliko usled njene proizvodnje nije umanjena proizvodnja hrane na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet zakupa, pri čemu moraju postojati pozitivne ekonomske koristi od investicionog ulaganja za Republiku Srbiju.

Ulaganja u sektor poljoprivrede u smislu ove uredbe jesu ulaganja u oblasti unapređenja genetskog potencijala u stočarstvu koje podrazumeva ulaganja u nabavku kvalitetnog priplodnog materijala (živa stoka, seme, embrioni) čistih rasa domaćih životinja, namenjenog za dalju reprodukciju, sa odgajivačkim vrednostima većim od proseka kontrolisane populacije u Republici Srbiji.

Pravo prvenstva zakupa može da ostvari više pravnih lica na teritoriji jedne lokalne samouprave, a koja nisu u svojstvu povezanih lica, s tim što ukupna površina ostvarena po ovom osnovu ne može da bude veća od 30% od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini predviđene za davanje u zakup u jedinici lokalne samouprave, u trenutku davanja saglasnosti od strane komisije koja odlučuje o pravu prvenstva zakupa (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Pravno lice može ostvariti pravo prvenstva zakupa na području više jedinica lokalnih samouprava, ako je to neophodno za realizaciju investicionog plana.

Komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede i obavezno je čine ministar nadležan za poslove poljoprivrede, ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove privrede, kao i najmanje još dva člana koje imenuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Javnim pozivom između ostalog određuje se rok od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva, za dostavljanje zahteva, investicionog plana, uslovi za ostvarivanje prava prvenstva zakupa i potrebna dokumentacija.

Preuzmite uredbu.

Izvor: Subvencije u poljoprivredi

Podelite

Komentari su zatvoreni.