Остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

0

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на период од 30 година.

(„Службени гласник РСˮ, број 30/18 од 20. априла 2018. године)

Овом уредбом ближе се прописују услови, начин и поступак за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини, критеријуми за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документација која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа.

Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини, на период до 30 година има правно лице које:

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
2) достави инвестициони план, који се односи на инвестиционо улагање у сектор пољопривреде, односно у сектор пољопривредно-прерађивачке индустрије ради започињања обављања нове пословне делатности, проширења постојеће делатности, диверсификације постојећег производног програма у нове производе, који нису били садржани у постојећем производном програму или битне промене у целокупном производном процесу постојеће делатности у складу са законом којим се уређују улагања.

Улагања у сектор пољопривредно-прерађивачке индустрије у смислу ове уредбе јесу сва улагања која се односе на прераду пољопривредих производа чији је резултат производ који је и сам пољопривредни производ или нови производ, као и улагања у производњу енергије из обновљивих извора која као сировину користе производе пореклом из пољопривреде и прерађивачке индустрије.

Улагања у производњу енергије из обновљивих извора су прихватљива као саставни део вертикалног процеса интеграције у пољопривреди, односно која су саставни део веће целине заједно са сточарском производњом, односно са другим видовима пољопривредно-прерађивачке делатности.

Производња енергије на овај начин је прихватљива као допунска делатност предвиђеног инвестиционог улагања уколико услед њене производње није умањена производња хране на пољопривредном земљишту које је предмет закупа, при чему морају постојати позитивне економске користи од инвестиционог улагања за Републику Србију.

Улагања у сектор пољопривреде у смислу ове уредбе јесу улагања у области унапређења генетског потенцијала у сточарству које подразумева улагања у набавку квалитетног приплодног материјала (жива стока, семе, ембриони) чистих раса домаћих животиња, намењеног за даљу репродукцију, са одгајивачким вредностима већим од просека контролисане популације у Републици Србији.

Право првенства закупа може да оствари више правних лица на територији једне локалне самоуправе, а која нису у својству повезаних лица, с тим што укупна површина остварена по овом основу не може да буде већа од 30% од укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини предвиђене за давање у закуп у јединици локалне самоуправе, у тренутку давања сагласности од стране комисије која одлучује о праву првенства закупа (у даљем тексту: Комисија), у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

Правно лице може остварити право првенства закупа на подручју више јединица локалних самоуправа, ако је то неопходно за реализацију инвестиционог плана.

Комисију решењем образује министар надлежан за послове пољопривреде и обавезно је чине министар надлежан за послове пољопривреде, министар надлежан за послове финансија и министар надлежан за послове привреде, као и најмање још два члана које именује министар надлежан за послове пољопривреде.

Јавним позивом између осталог одређује се рок од 30 дана од дана расписивања јавног позива, за достављање захтева, инвестиционог плана, услови за остваривање права првенства закупа и потребна документација.

Преузмите уредбу.

Извор: Субвенције у пољопривреди

Поделите

Коментари су затворени.