Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

0

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);
da su u većinskom privatnom vlasništvu;
da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);
da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

projektne aktivnosti koje su usmerene ka svim sektorima industrije, osim ka gore navedenim;
projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;
troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;
carinske i administrativne troškove;
troškove prinudne naplate;
projekte koji su povezani sa političkim partijama;
projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u

visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;
da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.

Tekst poziva i potrebna dokumenta možete preuzeti ovde.

Podelite

Komentari su zatvoreni.