Јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије

0

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП које испуњава следеће услове кумулативно:

да је претежна делатност ММСП производња, прерада или услуге из сектора прерађивачке индустрије груписане у 4 области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и идустрија гуме и пластике (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР а листа квалификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по Програму чини прилог Упутства за реализацију Програма);
да су у већинском приватном власништву;
да су у тренутку подношења пријаве, регистровани у АПР Републике Србије најмање две године (у Регистру привредних друштава или предузетника);
да су позитивно пословали у претходној години;
да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства;
да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
да им у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;
да за исту намену у претходној години нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС (овај услов се не односи на пројектну активност „Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству“);
да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања Јавног позива.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности:

Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда са сертификацијом, сертификација, ресертификација и надзорна провера);
Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
Унапређење постојећих и развој нових производа;
Нови дизајн производа и амбалаже;
Набавка и имплементација специјализованог софтвера;
Израда студија изводљивости за аутоматизацију процеса рада кроз употребу ИКТ и паметних производних система;
Израда студије о процени утицаја нових пословних процеса на животну средину;
Израда пројектно техничке документације за проширење производних капацитета;
Индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму.

Средства се не могу користити за:

пројектне активности које су усмерене ка свим секторима индустрије, осим ка горе наведеним;
пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;
заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита;
трошкове гаранција, полиса осигурања, камате, трошкове банкарског пословања и курсне разлике;
царинске и административне трошкове;
трошкове принудне наплате;
пројекте који су повезани са политичким партијама;
пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у

висини до 50% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.

Максималан износ одобрених средстава је 2.000.000 динара.

Укупан буџет Програма износи 44.737.500 динара.

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту, а који испуњавају следеће услове:

да су наведени у планираном буџету пројекта;
да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;
да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности.

Текст позива и потребна документа можете преузети овде.

Поделите

Коментари су затворени.