Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije poslovnog objekta

0

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO- ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE POSLOVNOG OBJEKTA – samouslužne perionice, spratnosti P + O i poslovnog objekta spratnosti P + O na katastarskim parcelama broj 3118 i 3119 k.o. Crvenka

 

  1. Izvod iz plana generalne regulacije Crvenke
  2. Katastarsko-topografski plan sa granicom područja obuhvaćenog UP-om
  3. Situacioni prikaz dispozicije objekta sa regulaciono nivelacionim rešenjem
  4. Situacioni prikaz, urbanističkog, parternog rešenja i pejzažnog uređenja 
  5. Skupni prikaz komunalne infrastrukture sa priključcima na spoljnu mrežu
  6. Idejno arhitektonsko rešenje objekta

OGLAS 

Dokumentacija:

  1. Uslovi
  2. Katastarsko-topografski plan

 

Tekstualni deo:

  1. Urbanistički projekat
  2. Urbanistički projekat 25 / 17

 

 

Podelite

Komentari su zatvoreni.