Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације пословног објекта

0

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – самоуслужне перионице, спратности П + О и пословног објекта спратности П + О на катастарским парцелама број 3118 и 3119 к.о. Црвенка

 

  1. Извод из плана генералне регулације Црвенке
  2. Катастарско-топографски план са границом подручја обухваћеног УП-ом
  3. Ситуациони приказ диспозиције објекта са регулационо нивелационим решењем
  4. Ситуациони приказ, урбанистичког, партерног решења и пејзажног уређења 
  5. Скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу
  6. Идејно архитектонско решење објекта

ОГЛАС 

Документација:

  1. Услови
  2. Катастарско-топографски план

 

Текстуални део:

  1. Урбанистички пројекат
  2. Урбанистички пројекат 25 / 17

 

 

Поделите

Коментари су затворени.