Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције

0

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписује Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години

Конкурс се расписује за суфинансирање програма, пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години, у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

Конкурс се расписује на укупан износ од 2.150.000,00 динара.

1. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и активности организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години, намењених нарочито за:
– унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности;
– издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног карактера;
– организовање семинара, конференција и других облика научних и едукативних скупова;
– набавку опреме, опремање и адаптацију простора и инвестициона улагања;
– организовање културних, образовних, спортских и других манифестација.

2. УСЛОВИ КОНКУРСА

• На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица – организације, удружења, асоцијације и други субјекти са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, односно организације, удружења и асоцијације чији су програми, пројекти или активности усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције у Аутономној покрајини Војводини;
• На Конкурс се могу пријавити искључиво непрофитне организације (удружења, асоцијације, фондације и задужбине и друге непрофитне организације).
• Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се обим и значај поднетог предлога пројекта, начин реализације и конкретни ефекти које ће пројекат остварити;
• Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати они пројекти који се односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих.

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Јавне набавке
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под регулацију Закона о јавним набавкама, односно уколико ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.

4. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

• Пријаве се подносе у једном примерку, искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата;
• Конкурсна документација се може преузети од 07. августа 2017. године у просторијама Секретаријата или на wеб адреси www.пума.војводина.гов.рс
• Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;
• Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
1. Званичан доказ о регистрацији организације (решење АПР-а);
2. Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);

• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику националне заједнице који је у службеној употреби у Аутономној покрајини Војводини;
• Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ

• Конкурс је отворен до 28. августа 2017. године.

Извор: Информациони центар за развој потиског региона

Поделите

Коментари су затворени.