Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања

0

Комисија за спровођење поступка отуђења из јавне својине општине Кула, опреме и грађевинског материјала, на основу донетог закључка Општинског већа, број: 013-02-38/2017 од 24.јула.2017.године, и чл. 9., 10. и 11 Одлуке о коришћењу, одржавању и располагању покретним стварима у јавној својини општине Кула („Сл.општине Кула“ бр.2/2013), објављује јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања

 I ОГЛАШАВА СЕ продаја путем јавног надметања грађевинског материјала на пословном објекту на кат. парцели бр. 3044 к.о.Сивац у Сивцу, који се налази у кругу дворишта, на адреси у Сивцу, ул. М.Тита бр. 148, према следећем:

  • стари бибер цреп ………………………… око 000 комада

Грађевински материјал отуђује се на основу процене од стране стручних радника општинске управе Кула, и утврђена је почетна цена за предметни половни грађевински материјал:

  • стар бибер цреп око 000 комада, износ 35.000,00 динара,

У почетну цену није урачунат ПДВ. Општина Кула није у систему ПДВ-а.

Комлетан текст огласа можете погледати овде.

Поделите

Коментари су затворени.