Обавештење о регистрацији стамбених заједница

0

Општинска управа Кула обавештава грађане  општине Кула да је на основу члана 18. Закона о становању и одржавању стамбених зграда  почео са радом  Регистар стамбених заједница од 12.06.2017. године, који води Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Кула.

Скупштина и Савет зграде формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, дужни су да у року од 6 месеци од почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице у складу са одредбама овог Закона.

До 12. децембра 2017. године све стамбене заједнице треба да одрже скупштине стамбених заједница и изаберу управнике.

Управник (или друго овлашћено лице) је дужан да у року од 15 дана од дана одржане прве седнице скупштине стамбене заједнице, поднесе пријаву за упис са пратећом документацијом и преда их на писарници Услужног центра општине Кула, шалтер бр. 8.

Образац пријаве за регистрацију и обавештење о документацији потребној за регистрацију стамбене заједнице можете преузети електронским путем на сајту општине Кула или у згради Општинске управе Кула, ул. Лењинова бр. 11, канц. 203/2 спрат.

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве за регистрацију стамбене заједнице уз коју се прилажу одговарајућа документа у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, и то:

1) записник са седнице скупштине стамбене заједнице;

2) попуњен образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице;

3) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;

4) доказ о уплати административне таксе у износу од 310,00 динара
(сврха уплате: административна такса на захтев),  на рачун број:
840-742221843-57, позив на број  97 26-218, прималац буџет РС.

За случај да је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се
прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

Уколико стамбена заједница нема матични број, добиће га у поступку регистрације и по добијању решења о регистрацији једино је потребно у филијали Пореске управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се
накнадно доставља Регистру.

Додатне информације можете добити и на број телефона: 025/751-124.

Овде можете преузети документацију:

OБAВEШТЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

ДОДАТАК ПРИЈАВИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА

ОГЛЕДНИ ПРИМЕРАК ЗАПИСНИКА

Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Кула

Поделите

Коментари су затворени.