Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години

0

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 53.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету АП Војводине за 2017. годину, у оквиру Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа, Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови, Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, Економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, Извор финансирања 01 00 – Приходи из Буџета.

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis  државне помоћи.

ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава је јачање конкурентности привредних субјеката и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен у целости, након 1. јануара 2017. године до расписивања Јавног конкурса.

Репроматеријал мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању репроматеријала.

Средства се одобравају у висини од најмање 250.000,00 динара до највише 1.250.000,00 динара, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке.

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.

У изузетним случајевима, на предлог комисије за преглед пријава, рефундираће се трошкови набавка репроматеријала до 70% вредности. Наведени изузетак се односи на привредне субјекте чије се седиште налази на територији општина које су према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, разврстане у групу чији је степен развијености испод 60% републичког просека.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва, задруге и предузетници који су уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра 2015. године и то:

1.    привредна друштва, регистрована у АПР-у као привредна друштва или задруге, која су, према финансијским извештајима за 2015. и 2016. годину, разврстана на микро или мала привредна друштва у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013), као и
2.    предузетници који воде двојно или просто књиговодство (без предузетника паушалних обвезника пореза од самосталне делатности).

Овде можете погледати цео текст конкурса. 

Поделите

Коментари су затворени.