Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине у 2017. години

0

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 89.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету АП Војводине за 2017. годину, у оквиру Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа, Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови, Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, Економска класификација 4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима, Извор финансирања 01 00 – Приходи из Буџета.

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis  државне помоћи.

ЦИЉ

Циљ доделе бесповратних средстава је јачање конкурентности привредних субјеката и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем инвестирања у средства за рад и производњу, а у циљу осавремењивања и ширења производног процеса.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине која је купљена, испоручена и исплаћена у целости, након 15. новембра 2016. године до расписивања Јавног конкурса.

Изузетно, на предлог комисије за преглед пријава, средства се могу доделити и кориснику коме ће купљена машина или опрема, коју је у потпуности исплатио, бити испоручена у року од најдуже 90 дана од дана објављивања конкурса. У том случају рефундација средстава се врши тек након што корисник средстава Секртаријату поднесе доказ да је набављена машина или опрема пренета у његов посед (коначан рачун, отпремница).

Машине, опрема, софтвер и нематеријална имовина треба да буду у складу са делатношћу привредног субјекта.

Машине, опрема и софтвер морају бити нови и намењени за професионалну употребу.

Изузетнo, на предлoг кoмисије мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова набавке половне машине или опреме, не старије од 5 година, уз услoв да подносилац пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању добра:

А)    Машине или опрема – средства се одобравају у висини од најмање 300.000,00 динара до највише 2.000.000,00 динара, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке;
Б)    Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 100.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење;
Ц)    Нематеријална имовина – средства се одобравају у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 300.000,00 динара, односно до 50% уговорене цене за стицање нематеријалне имовине без ПДВ.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

У изузетним случајевима, на предлог комисије за преглед пријава, рефундираће се трошкови набавке машина или опреме или софтвера или издаци за стицање нематеријалне имовине, до 70% вредности. Наведени изузетак се односи на привредне субјекте чије се седиште налази на територији општина које су према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, разврстане у групу чији је степен развијености испод 60% републичког просека.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва, задруге и предузетници који су уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра 2015. године и то:
1.    привредна друштва, регистрована у АПР-у као привредна друштва или задруге, која су, према финансијским извештајима за 2015. и 2016. годину, разврстана на микро или мала привредна друштва у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013), као и
2.    предузетници који воде двојно или просто књиговодство (без предузетника паушалних обвезника пореза од самосталне делатности).

Овде можете прочитати цео текст конкурса. 

Поделите

Коментари су затворени.