Rani Javni uvid

0

Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije turističkog lokaliteta „Vodice″ k.o. Ruski Krstur u opštini Kula („Službeni list opštine Kula“ broj 4/2017), doneta je na sednici Skupštine opštine Kula dana 28 februara 2017. godine.
Sastavni deo Odluke je Mišljenje o nepristupanju izrade strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije turističkog lokaliteta „Vodice″ k.o. Ruski Krstur u opštini Kula na životnu sredinu, koje je donelo Odeljenje za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine pod brojem 018-501-5/2017 godine.

Tekst plana
Oglas
Naslov i sadržaj
Izvod iz PPO Kula
Planirana pretežna namena

Podelite

Komentari su zatvoreni.