Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

0

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке (у даљем тексту: квалитетна приплодна грла), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Услов за остваривање права на подстицаје, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства је да, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, има најмање:

1) две квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава; Изузетно у 2017. години може се остварити право на подстицај и за више од 300 квалитетних приплодних млечних крава.

2) две квалитетне приплодне товне краве или бика;

3) десет квалитетних приплодних оваца или овнова;

4) пет квалитетних приплодних коза или јарчева;

5) три квалитетне приплодне крмаче или нерастова.

На број квалитетних приплодних грла у оквиру сваке врсте не утиче међусобна полна припадност грла.

Право на подстицаје у сточарству за родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује се без обзира на број квалитетних приплодних грла.

Зaхтeв зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje зa квaлитeтнa приплoднa грлa пoднoси сe зa свaку кaлeндaрску гoдину Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe – Упрaви зa aгрaрнa плaћaњa и то:

oд 21. марта дo 31. jулa тeкућe гoдинe;

oд 1. дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe – зa грлa укључeнa у прoизвoдњу дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe.

Извор: Управа за аграрна плаћања

Поделите

Коментари су затворени.