Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi po Nacrtu Odluke o utvrđivanju Dana opštine Kula

0

Opštinsko veće opštine Kula, na sednici održanoj  dana 16. oktobra 2014. godine, utvrdilo je Nacrt Odluke o utvrđivanju Dana opštine Kula u tekstu koji je predložila Komisija  za utvrđivanje naziva ulica i određivanje praznika opštine Kula.

Nacrt Odluke  o utvrđivanju Dana opštine Kula  upućen je na javnu raspravu u trajanju od 30 (trideset)  dana,  počev od  23. oktobra 2014. godine, a zaključno sa  21. novembrom 2014. godine.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o utvrđivanju Dana opštine Kula je sprovedena na sledeći način: objavljivanjem teksta Odluke na sajtu Opštine Kula www.kula.rs,  dostavljanjem mesnim zajednicama na teritoriji opštine Kula, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Kula, osnovnim i srednjim školama, političkim strankama koje su zastupljene u Skupštini opštine Kula i odbornicima u Skupštini opštine Kula.

Primedbe, mišljenja  i predloge  na Nacrt Odluke o utvrđivanju Dana opštine Kula za vreme javne rasprave su dostavili:

§        Savet MZ „Gornji grad“ Kula

§        Savet MZ „Donji grad“ Kula

§        Okružni odbor Saveza Vojvođanskih Mađara

Nakon zaključenja javne rasprave (koja je trajala do 21.11.2014. godine), odnosno dana 25.11.2014. godine, Opštinskom veću opštine Kula dostavljen je predlog Doma kulture Ruski Krstur, da se za Dan opštine Kula utvrdi 8. maj (slava Sv. Marka).

Istovetan predlog, u roku su dostavili Savet MZ „Donji grad“ Kula i Okružni odbor Saveza vojvođanskih Mađara, dok je Savet MZ „Gornji grad“ Kula prihvatio u celosti predlog kao u Nacrtu Odluke.

Dana 16.12.2014. godine Komisija za utvrđivanje naziva ulica i određivanje praznika opštine Kula je razmatrala dostavljene predloge i mišljenja i donela zaključak da se za Dan opštine utvrdi 16. novembar (Đurđic), kao u nacrtu Odluke.

Na osnovu sprovedene procedure i svega konstatovanog predlaže se Opštinskom veću da utvrdi predlog Odluke o utvrđivanju Dana opštine Kula.

Predlog Odluke o utvrđivanju Dana opštine Kula, shodno članu 93. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/07), dostaviće se Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu radi davanja prethodne saglasnosti.

Podelite

Komentari su zatvoreni.